Tag

werkgever Archieven - Recht voor zijn Raap Juristen | juridisch adviesbureau

Een uur gewerkt. Betaling 3 uur?

By | Arbeidsrecht | No Comments

Je hebt als werknemer het recht om voor iedere periode van minder dan drie uur waarin je arbeid hebt verricht, het loon te ontvangen waarop je aanspraak zou hebben indien je drie uur arbeid zou hebben verricht.

Bevordering planning
Dit is zo geregeld om te bevorderen dat een werkgever de arbeid zo organiseert dat diensten of perioden van minder dan drie uur waarin arbeid moet worden verricht, zo min mogelijk voorkomen. Dat geldt ook voor onduidelijkheid over de tijdstippen waarop arbeid moet worden verricht.

Compensatie onzekerheid
De aanspraak op minimaal drie uur loon is daarnaast bedoeld als compensatie voor de werknemer voor de onzekerheid van de arbeidsduur en de daarmee samenhangende inkomsten en arbeidstijden. Dit speelt dus met name bij oproepkrachten.

Dubbele beloning
In de praktijk is het mogelijk dat een werknemer die meerdere malen per dag wordt opgeroepen, over bepaalde tijdvakken van die dag dubbel wordt beloond omdat de tijdvakken waarop hij wordt opgeroepen elkaar overlappen. Een werkgever is dan verplicht het loon dubbel uit te betalen.

De periode na een werkonderbreking, die niet bestaat uit een reguliere werkpauze, wordt in dat geval gezien als een nieuwe periode van arbeid die aanspraak geeft op de gegarandeerde beloning van minimaal 3 uur loon.

Als een werkgever wil voorkomen dat hij de werknemer dan dubbel loon moet betalen omdat tijdvakken elkaar overlappen, dan is het aan de werkgever om duidelijk te maken over de tijdstippen waarop de werkzaamheden verricht moeten worden.

Wil je meer weten over arbeidsvoorwaarden neem dan contact op met één van onze juristen.

 

 

 

Dreigend ontslag

By | Arbeidsrecht | No Comments

 

Wordt u  met ontslag bedreigd, zit dan niet stil. U heft doorgaans een sterkere rechtspositie dan u denkt.

Arbeidsconflicten ontstaan vaak klein, maar kunnen grote gevolgen hebben als de situatie escaleert. De meeste arbeidsconflicten betreffen loon, functiewijziging, ziekte of zwangerschap. Over het algemeen is ontslag van een werknemer wegens een arbeidsconflict met de werkgever een te vergaande sanctie. Dat neemt niet weg dat een werkgever soms toch daartoe overgaat. De werknemer dient dan juridische actie te ondernemen.

Onderneem actie bij dreigend ontslag

U heeft doorgaans als werknemer een sterkere rechtspositie dan u denkt. Het is daarom bij ontslag belangrijk dat u uw rechtspositie zo sterk mogelijk houdt. Onderneem dus direct actie als u bent ontslagen of als ontslag dreigt. Heeft uw werkgever zich niet aan de ontslagregels gehouden, dan is er een grote kans dat hij een ontslagvergoeding zal moeten betalen. U zult dan wel het ontslag moeten aanvechten.

Verwijtbare werkloosheid

Naast het mislopen van een ontslagvergoeding, is er een risico dat u verwijtbaar werkloos bent, als u wordt ontslagen. Het gevolg van verwijtbare werkloosheid is dat u uw recht op een WW- uitkering  kunt verspelen.

Win dus tijdig informatie in bij en neem contact op met een van onze juristen.

 

 

 

Handigheidje werknemer gehonoreerd? Neen.

By | Arbeidsrecht | No Comments

 

Werkgever en werknemer zijn een arbeidsovereenkomst aangegaan voor één jaar. In de loop van het jaar komen partijen overeen dat de arbeidsovereenkomst wordt gewijzigd. Werknemer gaat ander werk verrichten tegen een hoger salaris. Dit wordt per e-mail bevestigd. Over de duur der arbeidsovereenkomst wordt niet gesproken.

Na afloop van het jaar wenst werkgever de overeenkomst niet te verlengen. Werknemer stelt dat er per datum van de e-mail een nieuwe arbeidsovereenkomst is gesloten en wel voor onbepaalde tijd. Werkgever verweert zich met de stelling dat de e-mail geen nieuwe arbeidsovereenkomst heeft doen ontstaan en slechts een wijziging betreft van de eerste overeenkomst. Dit is voor van alles van belang: bestaat er na het jaar een loondoorbetalingverplichting, geldt er een proeftijd en hoe zit het met een concurrentiebeding?

De kantonrechter oordeelt dat in elk geval niet voldaan is aan de voorwaarden voor het ontstaan van een arbeidsovereenkomst uit de CAO waarin die voorwaarden zijn opgenomen. Evenmin is er later een nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst ontstaan.

De kantonrechter wijst de vorderingen af.

Vanuit de intuïtie lijkt deze uitspraak wel juist. Werknemer wil via handigheidje een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd construeren. Toch had de uitspraak anders kunnen luiden. Aan de bestaansvoorwaarden voor het bestaan van een nieuwe overeenkomst zoals het salaris en inhoud van de functie is voldaan. De duur van  is geen bestaansvoorwaarde voor het ontstaan van een arbeidsovereenkomst.

Het is dus zinvol  afspraken over een wijziging van een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen zo nodig onder vermelding van de oorzaak en het doel van die wijziging.