Category

Tuchtrecht

MEDISCH TUCHTCOLLEGE OP DE SCHOP

By | Tuchtrecht

 

Het medisch tuchtcollege moet op de schop. Als het op de huidige voet doorgaat zal het zichzelf overbodig maken. Dit is het oordeel van hoogleraar Gezondheidsrecht, Joep Hubben, lid van de onderzoeksgroep, van de universiteit van Groningen, die een onderzoek deed naar het functioneren van het medisch tuchtcollege.

HAND BOVEN HOOFD

Het medisch tuchtcollege werkt volgens de onderzoekers onvoldoende. Slechts veertien procent van de  klachten tegen artsen wordt gegrond verklaard. Wel stijgt jaarlijks het aantal klachten met enkele tientallen. Vorig jaar werden 1572 klachten ingediend. Daarvan werden 207 klachten gegrond verklaard. Dus slechts één op de zeven!

De kern van de kritiek van de onderzoekers is dat veel zaken bij het tuchtcollege terecht komen die daar helemaal niet thuis horen. Het gaat dan vooral om klachten over communicatie die beter door klachtencommissies kunnen worden behandeld.

Een groot deel van de patiënten heeft ook het gevoel dat artsen elkaar de hand boven het hoofd houden of weten niet goed hoe de klachtenprocedure van het medische tuchtcollege werkt.

GEEN VERTROUWEN

Ook de zorgverleners zelf hebben weinig vertrouwen. Zij verwijzen de patiënten zelden of nooit door naar het tuchtcollege. De helft van de zorgverleners zegt niet te weten dat het een belangrijke taak is van het tuchtcollege om artsen en andere zorgverleners na gemaakte fouten te corrigeren.

INSPECTIE GEEFT NIET THUIS

Het rapport van de commissie stelt dat in de toekomst zwaardere zaken aan het medisch tuchtcollege moeten worden voorgelegd. Daarbij ligt een belangrijke taak voor de Inspectie van de Volksgezondheid, die meer klachten zou moeten indienen. Tot nog toe worden door de Inspectie slechts enkele zaken per jaar aangedragen. In de afgelopen tien jaar heeft deze Inspectie slechts 100 zaken aan het medisch tuchtcollege voorgelegd.

GEEN SCHADEVERGOEDING

Uit vorenstaande kan de conclusie worden getrokken dat zowel patiënten als zorgverleners geen vertrouwen hebben in het medisch tuchtcollege. De Inspectie geeft ook niet thuis. Als daarbij wordt bezien dat het medisch tuchtcollege ook geen schadevergoeding toekent is het de vraag of het wel nut heeft bij deze colleges nog te klagen. Beter kunt u contact opnemen met een van onze juristen die u middels een eenvoudige procedure de weg  wijst naar het verkrijgen van een schadeloosstelling voor gemaakte fouten. Het betreft altijd een gratis juridisch advies.

 

Civiele rechter versus tuchtrechter

By | Tuchtrecht

Wie een klacht heeft tegen een deurwaarder, advocaat of medicus stapt vaak naar de tuchtrechter om vervolgens met die uitspraak in de hand schadevergoeding te eisen. Maar civiele rechters kennen slechts incidenteel doorslaggevende betekenis toe aan een uitspraak van de tuchtrechter.

Betekenis vonnis tuchtrechter

De burgerlijke rechter heeft veel ruimte om al dan niet betekenis toe te kennen aan een tuchtrechtelijke veroordeling omdat volgens de Hoge Raad in het tuchtrecht andere maatstaven en bewijsregels gelden dan in het civiele recht. Het verschil zit hem vooral in de verschillende kaders waarin de normen worden gehanteerd: behartiging van het algemeen belang in het tuchtrecht en het individuele belang in het civiele recht.

Tuchtrecht heeft nauwelijks betekenis

Uit recent onderzoek is gebleken dat in zijn algemeenheid slechts in ongeveer tien procent van zaken het oordeel van de tuchtrechter van zeer grote of doorslaggevende betekenis voor de uitkomst in de civiele zaak is. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om zaken waarin de civiele rechter zelf niet de kennis had het handelen van de beroepsbeoefenaar te beoordelen, zoals in medische kwesties. Of om de kwalificatie die de tuchtrechter aan het handelen gaf (‘ernstig tekortgeschoten’), of om het uitgebreide onderzoek dat in de tuchtzaak had plaatsgevonden.

Opstapje naar civiele schadeclaim.

In vijftig procent van de zaken oordeelt de civiele rechter weliswaar in lijn met het oordeel van de tuchtrechter, maar speelde de tuchtuitspraak daarbij slechts een rol van ondergeschikt belang. In 25 procent van de zaken wijkt de civiele rechter zelfs af van het oordeel van de tuchtrechter, vaak met het argument dat niet voldoende was gesteld om onrechtmatig handelen aan te nemen. Maar er waren ook gevallen waarin de klacht ongegrond was en toch aansprakelijkheid werd aangenomen.

Uit onderzoek blijkt dat de gang naar de tuchtrecht erg vaak als opstapje wordt gebruikt voor een schadeclaim. Maar daar lijkt de civiele rechter zich weinig van aan te trekken.
Voor schadevergoeding tuchtrechter overbodig.

De tuchtrechter veroordeelt niet tot betaling van schadevergoeding in geld. Uit vorenstaande blijkt voorts dat een klacht bij de tuchtrechter geen of nauwelijks van belang is in civiele zaken waarbij wel over vergoeding in geld wordt geoordeeld. Daarbij komt dat tuchtrechtelijke procedures lang duren en men na afloop vaak geen trek meer heeft in verder procederen

De weg naar de tuchtrechter is alleen zinvol als men morele genoegdoening wenst te krijgen. Voor het verkrijgen van schadevergoeding kan deze weg worden overgeslagen en direct de burgerlijke rechter worden ingeschakeld.

Heeft u vragen neem dan contact op met een van onze juristen het eerste juridisch advies is altijd gratis.

 

Medisch Tuchtrecht of Kluchtrecht?

By | Tuchtrecht

Medisch Tuchtcollege of Kluchtcollege?
Verbijsterd waren de nabestaanden van drie overleden patiënten in het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam.
Op 3 mei jl. werd door het Regionaal Medisch Tuchtcollege uitspraak gedaan tegen drie microbiologen van dit ziekenhuis. Aan hen werd verweten dat zij geruime tijd hadden nagelaten te melden dat de zogenaamde Klebsiella-bacterie in het ziekenhuis was opgedoken. Mede door dit nalaten werden 36 patiënten besmet met dit virus en zijn drie van hen hoogstwaarschijnlijk aan die infectie overleden. Van 10 kon niet met zekerheid worden gezegd dat zij aan de infectie waren overleden.

Zij werden veroordeeld tot de laagst mogelijke straf: een berisping. Belanghebbenden konden hun oren niet geloven.
De persrechter van dit college motiveerde deze lichte straf met de mededeling dat meerdere personen in het ziekenhuis mede verantwoordelijk waren. Dat is de omgekeerde wereld. In het reguliere strafrecht wordt een misdaad in groepsverband begaan juist als een strafverhògende factor aangemerkt!

Toch is deze uitspraak niet enig in zijn soort. Het is reeds lang een publiek geheim dat deze tuchtrechters niet het belang van klagers voorop stellen doch de betrokken artsen de hand boven het hoofd houden. De cijfers spreken voor zich: van alle klachten die bij de Medische Tuchtcolleges worden ingediend worden er maar liefst 75% ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard. In 10% van de zaken wordt de klacht niet doorgezet en de rest eindigt doorgaans met een minimale sanctie. Klagers ontvangen nooit schadevergoeding.

Recht voor zijn Raap Juristen stellen de nalatige arts per direct aansprakelijk voor geleden materiële schade en smartengeld. Zij schakelen nooit de tuchtrechter in. Dat werkt een stuk effectiever.
Heeft u een soortgelijke slechte ervaring: neem contact op via het contactformulier.