De juristen van Recht voor zijn Raap Juristen hebben zich speciaal toegelegd op het verkrijgen van een schadevergoeding bij misstappen en fouten van advocaten, artsen waaronder medisch personeel en zeker ook deurwaarders.

Maximale schadevergoeding

Nadat via informatie per telefoon, per email of een gesprek op locatie een gratis juridisch analyse van het probleem is gemaakt kunt u met een van onze gespecialiseerde juristen een strategie ontwikkelen over de wijze waarop het probleem, doorgaans het krijgen van een passende en maximale schadevergoeding, wordt aangepakt. Niet in het minst is belangrijk dat een inschatting wordt gemaakt omtrent de door u te maken kosten. Onze juristen streven ernaar met u een vaste prijs af te spreken ongeacht het aantal uren dat aan de zaak moet worden besteed. Dit levert de vaak gewenste zekerheid op over de kosten van juridische bijstand.

De juristen proberen de weg naar de tuchtrechter zo veel mogelijk te vermijden nu deze nooit oplevert wat de cliënt doorgaans wenst, namelijk een geldelijke schadeloosstelling.

Schade: financieel en smartengeld

Tijdens het intake gesprek worden aan de hand van een door ons gehanteerde checklist de diverse schadeposten opgenomen om een beeld te krijgen van de maximaal geleden materiële schade. U moet hier denken aan betaald honorarium,  vergoeding verleturen, gederfde winst of geleden verlies. Daarnaast wordt ook immateriële schadevergoeding geëist, beter bekend als smartengeld. In dit verband is het belangrijk te weten dat ook de betaalde vergoeding voor honorarium der jurist een onderdeel van de schade uitmaakt. Uiteraard wordt deze vergoeding verrekend met de ontvangen bedragen voor noodzakelijke rechtsbijstand.

Vervolgstappen in het proces

Na deze inventarisatie van de geleden schade gaan onze juristen voortvarend aan de slag. De advocaat, arts of deurwaarder wordt zonder omwegen aansprakelijk gesteld. Vervolgens wordt de zaak doorgaans overgenomen door de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker der schade. Ook over de vervolgstappen zoals procederen of minnelijk schikken der zaak met de verzekeraar of schadeveroorzaker zelf wordt tevoren met u uitgebreid overleg gepleegd waarbij een snelle afhandeling  tegen een iets lagere vergoeding vaak de voorkeur verdient boven een langdurige procedure.

Onderhandelen over de hoogte der schadeloosstelling is specialistenwerk waarin onze juristen de juiste kennis en ervaring hebben en zeer bedreven zijn. Vraag gratis juridisch advies aan een van onze juristen.

Recente berichten

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

| ongecategoriseerd | No Comments
Rechtspositie. Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet. Vanwege deze aparte status is…

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

| Consumentenrecht | No Comments
  Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact…

Klachten medische behandeling.

| Aansprakelijkheidsrecht | No Comments
Toename klachten. Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand-…