Algemene voorwaarden Recht voor zijn Raap Juristen B.V.

1.Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Recht voor zijn Raap Juristen B.V., daaronder begrepen iedere wijziging of aanvulling daarop en elk vervolg op een opdracht. Deze voorwaarden gelden ten aanzien van alle werknemers van Recht voor zijn Raap Juristen B.V. en elke persoon betrokken bij de uitvoering van de opdracht en op wie in verband daarmee een aansprakelijkheid zou kunnen rusten.

2.Totstandkoming overeenkomst van opdracht
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Recht voor zijn Raap Juristen B.V., ongeacht of de opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde persoon of personen.

3. Werkzaamheden door derden
Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de opdracht zal Recht voor zijn Raap Juristen B.V. de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Recht voor zijn Raap Juristen B.V. is echter voor een tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Recht voor zijn Raap Juristen B.V. is door de opdrachtgever gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Recht voor zijn Raap Juristen B.V. kan slechts na overleg gebruik maken van de diensten van derden als procesvertegenwoordigers, postkoeriers, vertalers en deurwaarders.

4. Aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid van Recht voor zijn Raap Juristen B.V. is beperkt tot het bedrag van het honorarium op de nota die in het desbetreffende geval is verzonden en betaald. Alle vorderingsrechten en eventuele andere bevoegdheden jegens Recht voor zijn Raap Juristen B.V. in verband met door haar verrichte werkzaamheden vervallen in elk geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd, of redelijkerwijs bekend kon zijn, met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

5. Honorarium
Het honorarium wordt in overleg vastgesteld op een vaste fee per te behandelen zaak. Van deze bepaling kan in overleg worden afgeweken.

6. Verschotten
Recht voor zijn Raap Juristen B.V. is bevoegd om verschotten (zoals griffierecht en deurwaarderskosten) apart in rekening te brengen. Recht voor zijn Raap Juristen B.V. is bevoegd om in verband met de te verrichten werkzaamheden betaling van een voorschot te verlangen (voor honorarium en/of verschotten), te vermeerderen met BTW, welk voorschot met de einddeclaratie zal worden verrekend. Recht voor zijn Raap Juristen B.V. is bevoegd om werkzaamheden op te schorten of te beëindigen indien en zolang de opdrachtgever geen voorschot ter dekking van voormelde kosten heeft betaald.

7. Betaling
Tenzij anders overeengekomen worden de werkzaamheden en kosten maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 10 dagen na de declaratiedatum. Recht voor zijn Raap Juristen B.V. is bevoegd haar vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met voor de opdrachtgever ontvangen gelden. De opdrachtgever wordt in elk geval – zonder dat een ingebrekestelling vereist is – geacht in verzuim te zijn indien betaling niet binnen de gegeven betalingstermijn is geschied. Bij verzuim is de opdrachtgever de wettelijke rente alsmede de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke kosten minimaal 10% van het te incasseren bedrag bedragen. Recht voor zijn Raap Juristen B.V. is bevoegd om werkzaamheden op te schorten zolang of te beëindigen indien de opdrachtgever in gebreke is met betaling van de declaratie.

8. Nederlandse recht
Op alle geschillen tussen Recht voor zijn Raap Juristen B.V. is het Nederlandse recht van toepassing waaronder de bepaling omtrent een overeenkomst tot opdracht uit het Burgerlijk Wetboek.

9. Klachten
Een klacht over de kwaliteit van de geboden diensten of de hoogte van de declaratie dient binnen een maand na het moment waarop de opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding gaf worden voorgelegd aan de directie van Recht voor zijn Raap Juristen B.V. Indien Recht voor zijn Raap Juristen B.V. de klacht niet naar tevredenheid of binnen een termijn van 4 weken oplost kan de opdrachtgever gedurende een vervaltermijn van 14 maanden na de in het vorig artikel genoemde klacht de civiele rechter inschakelen.

Recente berichten

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

| ongecategoriseerd | No Comments
Rechtspositie. Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet. Vanwege deze aparte status is…

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

| Consumentenrecht | No Comments
  Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact…

Klachten medische behandeling.

| Aansprakelijkheidsrecht | No Comments
Toename klachten. Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand-…