Category

Incasso

Deurwaarder persoonlijk aansprakelijk.

By | Incasso

Deurwaarders en beslagvrije voet. In meerdere blogs hebben wij reeds de praktijken van deurwaarders op dit gebied aan de kaak gesteld. Met name de onjuiste berekening van de beslagvrije voet bij beslagen heeft steeds onze warme aandacht gehad. Voor veel cliënten hebben we geld kunnen terughalen.

 

Vaak is het verweer van deurwaarders geweest dat terugbetaling niet meer mogelijk was omdat de beslagen gelden reeds waren doorbetaald aan de opdrachtgever en die vervolgens niet tot terugbetaling bereid was.

 

Dit verweer gaat echter niet meer op.

 

Persoonlijk aansprakelijk.

 

De Rechtbank Limburg heeft een vonnis gewezen waarbij uitdrukkelijk is bepaald dat de deurwaarder en ook zijn BV verantwoordelijk is voor de berekening van de beslagvrije voet en het executeren van het beslag. Indien de deurwaarder die bevoegdheden onjuist gebruikt is hij hiervoor persoonlijk aansprakelijk.

 

Dit een echte doorbraak. Het verweer van de deurwaarder dat zijn opdrachtgever moet worden aangesproken is verworpen.

 

Vakantiegeld.

 

In ons eerdere blog Beslag vakantiegeld: terugbetalen hebben wij reeds besproken dat de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, heeft bepaald dat het vakantiegeld niet meer aan de uitbetalingsmaand mag worden toegerekend maar over twaalf maanden moet worden verdeeld.

 

Samen met dit vonnis betekent dit dat de deurwaarder niet alleen persoonlijk aansprakelijk is voor de terugbetaling van de te veel beslagen loon of uitkering  maar tevens voor terugbetaling van het gelegde beslag op vakantiegeld.

 

Contact.

 

Herkent u dit probleem in uw eigen situatie? Denkt u ook voor terugbetaling in aanmerking te komen?

 

Neemt u dan voor een gratis advies contact op met een van onze juristen.

 

Incasso achterstallige alimentatie.

By | Incasso

Recht voor zijn Raap Juristen hanteren een speciale methode voor de incasso van achterstallige alimentatie. Deze wijze van inning van alimentatie biedt een groot aantal voordelen ten opzichte van vergelijkbare bedrijven.

Geen alimentatie ontvangen?

 Wij bieden u hulp wanneer u niet of niet genoeg alimentatie heeft ontvangen. Anders dan vergelijkbare bedrijven  die slechts een half jaar teruggaan innen wij voor u in heel Nederland tot minimaal vijf jaar terug de partneralimentatie, kinderalimentatie en de wettelijke indexering.

Geen wachtlijst.

 Wij kennen geen wachtlijst. Wanneer u contact opneemt met een van onze juristen wordt uw zaak per direct opgepakt en de incasso in werking gesteld.

No cure, no pay.

 U hoeft geen voorschot te betalen. Recht voor zijn Raap Juristen werken bij deze incasso op basis van no cure, no pay. Van het geïncasseerde bedrag betaalt u een vooraf overeengekomen percentage aan honorarium. Wordt niets geïnd bij bijvoorbeeld ontbrekende verhaalsmogelijkheden dan betaalt u niets!

Gratis juridisch advies.

Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze juristen voor een gratis juridisch advies. U ontvangt gegarandeerd binnen 24 uur een gedegen antwoord op uw vraag.

 

 

WWB SANCTIE. OOK BESLAGVRIJE VOET TOEPASSEN!

By | Incasso

Beslagvrije voet geldt ook voor gemeentes.

Reeds in eerdere blogs is uit de doeken gedaan dat er legio klachten over deurwaarders bij ons worden gemeld over de toepassing, of beter gezegd de niet toepassing van de beslagvrije voet door deurwaarders. Leest u de blogs Beslag en vakantiegeld en Aantal klachten over deurwaarders verdubbeld.

De beslagvrije voet is  het deel van uw inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd en bestaat grofweg uit het bedrag van 90% van een WWB uitkering vermeerderd met huur- en zorgtoeslag en verminder met een deel van huurlasten en zorgpremie.

Echter, ook gemeentes, provincie en fiscus dienen deze beslagvrije voet te hanteren.

 

Onbekendheid.

 In Nederland worden jaarlijks duizenden personen geconfronteerd met een sanctie op hun WWB uitkering, vaker neerkomend  op 10% per maand van hun uitkering. Vrijwel geen enkele gemeente neemt zich de moeite om te bezien of met deze sanctie de beslagvrije voet niet wordt overschreden.

Het lijkt erop dat zowel gemeentes als uitkeringsgerechtigden gewoon niet weten dat dit een plicht c.q. een recht is.

 

Praktijkzaak.

 Een onzer juristen werd geconfronteerd met een cliënte aan wie een boete van € 23.000,– was opgelegd die zij afbetaalde door een inhouding van 10% op haar maandelijkse uitkering. Geconfronteerd met een verzoek om berekening der beslagvrije voet moest deze gemeente knarsetandend toegeven dat cliënte met deze sanctie een inkomen had dat beneden de beslagvrije voet was komen te liggen. De sanctie werd niet meer toegepast en na stevig aandringen van onze jurist zelfs met terugwerkende kracht hersteld!

 

Neem bij twijfel contact op.

 

Recht voor zijn Raap Juristen adviseren een ieder die met een WWB sanctie te doen krijgt contact met een van onze juristen op te nemen. U ontvang een geheel vrijblijvend gratis juridisch advies op elke per telefoon of email gestelde vraag.

Beslag en vakantiegeld.

By | Incasso

Personen die te maken krijgen met een beslag door de deurwaarder krijgen steevast de mededeling dat het vakantiegeld onder het beslag valt. Deze handelwijze van deurwaarders is zo ingebakken dat feitelijk niemand zich tegen die beslaglegging op vakantiegeld verzet. Ook gemeentes maken zich hieraan schuldig.

Toch is het van belang dat tegen deze handelwijze in rechte wordt opgekomen.

Handelwijze gemeente niet terecht.

De kwestie van het beslag en vakantiegeld is onlangs voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam. De gemeente had reeds beslag op de uitkering van een cliënt laten leggen doch het inkomen van de cliënt lag beneden de zogenaamde beslagvrije voet. Dit is het deel van het inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd.

In de maand dat het vakantiegeld wordt uitgekeerd was de maandelijkse uitkering plus het vakantiegeld gestegen boven die beslagvrije voet. De gemeente dacht hebbes en roomde het gedeelte van het vakantiegeld dat die beslagvrije voet overschreed af.

Rechtbank: terugbetalen vakantietoeslag.

De rechtbank oordeelde echter dat het de bedoeling van de beslagvrije voet is dat de beslagene grofweg 90% van de bijstandsnorm overhoudt. Die bijstandsnorm bestaat grofweg uit de maandelijkse uitkering plus de vakantiegeldopbouw per maand.
In deze zaak lag dit inkomen beneden die norm. De rechtbank overwoog dat gelet op de gespreide opbouw van het vakantiegeld het in strijd is met de wet om in de maand waarin die opbouw wordt uitgekeerd het volledige vakantiegeld bij de bijstandsnorm op te tellen en vervolgens een groot deel van ( of het gehele) vakantiegeld af te romen.
De gemeente werd vervolgens veroordeeld tot terugbetaling van het beslagen vakantiegeld.

Verbod beslag op vakantiegeld.

Met dit vonnis in de hand kan de met de wet strijdige handelwijze een halt worden toegeroepen.

Recht voor zijn Raap Juristen adviseren iedereen die met de inhouding van het (gedeeltelijk) beslagen vakantiegeld wordt geconfronteerd met ons contact op te nemen. Ons eerste advies is gratis!

 

“Waar zijn jullie mee bezig” vroeg de Kantonrechter aan het CJIB

By | Incasso

Een opmerkelijke zaak. Iedereen heeft wel eens een verkeersboete gehad en kent de incassomethodes van het CJIB. In deze zaak ging het om een incasso van let wel € 6,– die de Staat der Nederlanden wilde innen.

De cliënt heeft de verschuldigdheid van dit bedrag met goede redenen in twijfel getrokken, betaalde niet maar maakte wel zijn bezwaren kenbaar. Dat hielp niet echt.

Hij ging door de mallemolen van het “volledig gestandaardiseerde en geautomatiseerde traject”heen zonder iemand van het CJIB te spreken te krijgen. Nadat een dwangbevel is uitgevaardigd werd  beslag gelegd op zijn bankrekening voor een bedrag van maar liefst € 711,97!

De Kantonrechter te Breda vroeg zich af of in deze zaken nog wel sprake van een rechtsbescherming met de nodige waarborgen nu het gehele traject volledig is geautomatiseerd. De benadeelde kan zich suf bellen waardoor de telefoonkosten hoger zijn dan het verschuldigde bedrag. In elk geval achtte de Kantonrechter de eis van € 711,59 voor een bedrag van aanvankelijk € 6,– buiten alle proporties  en vernietigde het dwangbevel. Volkomen terecht natuurlijk.

Deze geautomatiseerde incassotrein  dendert in meer gevallen over u heen. Denk alleen al aan telefoonabonnementen, rekeningen van gas en electra e.d. Het gevoel van ergernis en onmacht  staat in geen verhouding meer tot de hoogte van het gevorderde bedrag en vaak betaalt u om van de ellende af te komen.

Neem in voorkomend geval  contact op met her Buro Rechtshulp Nederland van de Recht voor zijn Raap Juristen.